Mentor-valmennus

valjasta sisäinen motivaatio hyötykäyttöön

Valmennuksen avulla selviää mm.

  • Millaiset motivaatiotekijät ohjaavat ihmisiä onnistuneeseen muutokseen ja mitkä taas toimivat etenemisen jarruina?
  • Millaisia stressiä aiheuttavia reagointimalleja erilaiset ihmiset toteuttavat arjessa ja millaisia palautumisen tapoja heidän kannattaisi käyttää?
  • Miten on mahdollista tunnistaa ihmisten tärkeimmät motivaatiotekijät, parhaat viestintätavat ja ongelmanratkaisutaidot?
  • Miten luoda merkityksellinen, terve ja tulosta tuottava työkulttuuri?

Yksilöllisten toiminta- ja motivaatiotyylien tunnistaminen nostaa vuorovaikutuksen aivan uudelle tasolle. Motivaatiota ja vahvuuksia valottava Mentor-viitekehys auttaa näkemään miten luontainen ”draivi” työn tekemiseen muodostuu. Koska sisäinen motivaatio saa yksilön hakeutumaan kohti häntä kiinnostavia asioita, into ja energia löytyvät luonnostaan, eikä työ kuormita samalla tavalla kuin ulkoisesti pakotettu tekeminen.

 

Kun tunnistamme yksilölliset vahvuutemme, saamme käyttöömme luovat voimavaramme ja alamme samalla ymmärtää muiden erilaista tapaa olla ja toimia. Hyvinvointimme lisääntyessä, on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia entistä pienemmin ponnistuksin ja muuttaa näi koko organisaation vuorovaikutusdynamiikkaa.

Mentor-valmennus antaa välineitä  onnistuvaan esimiestyöhön ja työyhteisön hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen, esim. seuraavin teemoin:

  • inhimillisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
  • suorituksen johtaminen ja palautteen antaminen erilaisten ihmisten kanssa
  • luottamuksen rakentaminen
  • osaamisen kehittäminen
  • ihmisten osallistaminen palaveri- ja kehittämistilanteissa
  • tuloksellinen asiakasviestintä
Mentor-itsearviointi tehdään sähköpostitse lähettävän www-linkin avulla etukäteen ja tulokset puretaan valmennuksen tai yksilökonsultaation aikana. Arvioinnin tuloksena löytyy kuusi erilaista toimintatyyliä yksilöllisenä yhdistelmänä kullekin osallistujalle.
Tarkkailija

Ajatusten prosessointi – kerää ja analysoi tietoa

Johtaja

Hyötyjen ja tulosten kartoitus – varmistaa toiminnan tuloksen.

Innostuja

Nopea reagointi – innostuu ja saa muut mukaan, vaikuttaa, rakentaa yhteistyösuhteita

Vastuunkantaja

Mielipiteen muodostaminen – tutkii asioiden oikeellisuuden tarkasti ja laatutietoisesti.

Auttaja

Tunteiden kokeminen – aistii ilmapiirin, auttaa muita, huolehtii viihtyvyydestä

Organisaattori

Järjestelmällinen suunnittelu, luokittelu ja toteutus – aikatauluttaa ja organisoi tehokkaasti.