Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on vuorovaikutteinen, aktiivinen ja selkeästi rajattuun tavoitteeseen pyrkivä toimintamuoto. Siinä keskitytään realististen askelten ottamiseen kohti parasta lopputulosta sekä kiinnitetään huomio tämänhetkisiin kokemuksiin ja tulevaisuuden toivottuihin tuntemuksiin. Menneisyydestä haetaan lähinnä onnistumisia ja voimavaroja – ei niinkään ongelmia.

Koska prosessi kohdennetaan rajattuun tilanteeseen – konkreettisen nykyhetken ja selkeästi määritellyn tulevaisuuden pohjalta – terapian kesto on yleensä lyhyt. Tapaamisia voidaan sopia esim. kolmesta kuuteen asiakkaan tilanteen mukaisesti. Tapaamisten, välitehtävien ja itsereflektoinnin avulla on mahdollista saavuttaa muutoksia omaan toimintaan ja suhtautumiseen. Onnistumisen kannalta oleellista on osallistujan oma motivaatio, aktiivinen toimijuus ja muutoshalukkuus. Prosessin alussa asiakas ja terapeutti arvioivat yhdessä ongelman ja sen muutostarpeen, laativat konkreettisen toimintasuunnitelman tapaamisten määrästä ja tärkeimmistä muutostavoitteista sekä sen mittareista.

 

Hyödyt yksilölle

Lyhytterapian kautta oppii pysymään nykyhetkessä, parantamaan elämänlaatuaan ja kehittämään persoonallisuuttaan niin, että työn tekemisen motivaatio ja toimintakyky palautuu tai löytyy uudenlaisena. Terapia käy myös kriisien käsittelyyn siten, että sen avulla saa käyttöönsä energian, joka on mennyt aiemmin negatiivisten tunteiden alas painamiseen tai jatkuvaan varuillaan oloon. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voi miettiä omia valintojaan ja voimavarojaan unelmiensa ja onnistumisensa toteuttamiseksi. Terapeutti auttaa asiakasta oivaltamaan ja tiedostamaan käyttäytymismallejaan, asiakas valitsee, miten hän muuttaa tapaansa toimia tai suhtautumistaan asioihin.

Hyödyt organisaatiolle

Organisaatio voi tarjota lyhytterapiaa henkilöille, joiden elämäntilanne vaatii jonkinlaista väliintuloa, vauhdin pysäyttämistä tai parempia itsereflektointitaitoja. Esimiehen tehtävä on tunnistaa näitä tilanteita ja hän voi myös tarjota lyhytterapiaa ennen kuin on tarvetta esim. työterveyspalveluiden käyttöön. Toisaalta lyhytterapia voi olla vastaus joustavaan työhön paluuseen esim. pitkien sairauslomien, todettujen terveysongelmien tai haastavien muutostilanteiden jälkeen. Sen avulla voidaan myös löytää luovia menetelmiä työssä onnistumiseen ja työyhteisötaitojen kehittämiseen.

Soita tästä